Про програму

У 2012 р. започатковано навчально-дослідну програму УКУ “Київське християнство”. Від 2015 року почав діяти публічний сеґмент програми – проект «Соборна Україна та Київська традиція», який уможливлює суспільну артикуляцію ідеї Київської Церкви та наголошує на тисячолітньому зв’язку між українською культурою і християнством. Академічним завданням програми є критичне дослідження богословських, канонічних і соціокультурних джерел передання Київської митрополії у ширшому порівняльному контексті універсальних християнських традицій Візантії, латинського Заходу та східних православних спільнот, а також рецепції в словʼянських землях унійної ідеї. Головну увагу програма зосереджує на міждисциплінарному вивченні сформованої на цивілізаційному пограниччі християнського Сходу і Заходу київської традиції.

Основою формування києвохристиянського етосу стали слов’янсько-візантійський обряд (зокрема східна Літургія), оригінальна богословська думка й помісне церковне право, єдина канонічна територія, особлива духовність, спільні соціокультурні й релігійні практики, кодифікована церковнослов’янська мова та усталена пам’ять про минуле. Сукупно вони творили елементи тяглості тогочасної культури, а в модерну добу уможливили формування національних ідентичностей та появу нових еклезіальних спільнот у Східній і Центрально-Східній Європі.

Керівник програми

Ігор Скочиляс – д.і.н., професор та проректор з наукової роботи УКУ, керівник навчально-дослідницької програми “Київське християнство” та публічного проекту “Соборна Україна та Київська традиція”. Автор близько 300 публікацій (у т. ч. 14 монографій, джерельних видань і нарисів) українською, а також англійською, італійською, литовською, польською і російською мовами. Один з провідних дослідників домодерної релігійної культури і східного християнства в Центрально-Східній Європі, унійної ідеї та інституційної історії Київської митрополії в порівняльній перспективі. Активний у сфері публічної історії, редактор й упорядник низки періодичних видань, наукових збірників і книг.

Академічні координатори

Тарас Шманько – д-р богослов’я, завідувач кафедри літургійних наук Філософсько-богословського факультету УКУ, координатор дослідницької програми “Київське християнство” на ФБФ. Автор наукових публікацій на тему літургіки та богословської проблематики у творах XVI-XVIII ст. Промотор популяризації літературної спадщини Кирила Турівського, Дмитра Туптала, Кирила Транквіліона Ставровецького та ін.  сучасною українською мовою. Науково-богословський редактор багатьох богословських і літургійних видань видавництва «Свічадо». Відповідальний редактор української версії «Міжнародного біблійного коментаря». Досліджує збережені кириличні літургійні рукописи та стародруки та інші історинчі джерела пов’язані з трансформаціями еклезіальної та літургійної ідентичности Церков спадкоємниць давньої православної Київської митрополії.

Іван Альмес – к.і.н., старший викладач кафедри нової і новітньої історії України, академічний координатор програми “Київське християнство” на гуманітарному факультеті УКУ. Автор понад 30 наукових робіт з культурної історії православних та унійних монастирів Львівської єпархії XVII–XVIII ст. До наукових зацікавлень входять релігійна історія ранньомодерної України, історія монастицизму та історія читання XVII-XVIII ст. Детальніше

Наші книги

Лаврівський невменний Ірмологіон кінця XVI століття: Факсимільна публікація, коментар, дослідження / підготував Юрій Ясіновський, за участі Марії Качмар; редактор Крістіан Ганнік. Львів: УКУ, 2019. хxxii+604 с. (серія «Київське християнство, т. 18; Історія української музики: Джерела, вип. 26)

Усі книги
,,

Ми хочемо стати тим експертним середовищем, яке буде пояснювати і давати експертні оцінки для державних інституцій і громадських організацій та політиків, аби вони приймали обгрунтовані адекватні рішення для сучасної України. Однією з актуальних сьогодні тем є тема примирення, і ми хочемо показати на конкретних прикладах, як Київська Церква в історичній ретроспективі шукала шляхи до порозуміння та єдності, попри конфесійні розбіжності.

Ігор Скочиляс, керівник програми