Видавнича серія «Київське християнство»

Започаткована у 2013 р. видавнича серія «Київське християнство» представляє наукові результати навчально-дослідницької програми Гуманітарного та Філософсько-богословського факультетів Українського католицького університету «Київське християнство». Ця академічна ініціатива має зміцнити пророчий голос Київської Церкви і сприяти єдності українських Церков Володимирового Хрещення. Від 2015 р. почав діяти публічний сеґмент програми – проект «Соборна Україна та Київська традиція», який уможливлює суспільну артикуляцію ідеї Київської Церкви та наголошує на тисячолітньому зв’язку між українською культурою і християнством. Академічним завданням програми є критичне дослідження богословських, канонічних і соціокультурних джерел передання Київської митрополії у ширшому порівняльному контексті універсальних християнських традицій Візантії, латинського Заходу та східних православних спільнот, а також рецепції в словʼянських землях унійної ідеї. Головну увагу програма зосереджує на міждисциплінарному вивченні сформованої на цивілізаційному пограниччі християнського Сходу і Заходу київської традиції. В її основу лягли слов’янсько-візантійський обряд (зокрема східна Літургія), оригінальна богословська думка й помісне церковне право, єдина канонічна територія, особлива духовість, спільні соціокультурні й релігійні практики, кодифікована церковнословʼянська мова та усталена пам’ять про минуле. Сукупно вони творили елементи тяглості тогочасної культури, а в модерну добу уможливили формування національних ідентичностей та появу нових еклезіальних спільнот у Східній і Центрально-Східній Європі.

Видавнича серія:

1. Ігор Скочиляс. «Дар любови»: Куниче (катедратик) у Київській митрополії XIII–XVIIIстоліть / 2-ге, виправл. й доповн. вид. Львів: Вид-во УКУ 2017. 160 с. [= «Київське християнство», т. I; серія «Монографії», 1] – завантажити

2. Анджей Ґіль, Ігор Скочиляс. Володимирсько-Берестейська єпархія XI–XVIII століть: історичні нариси. Львів: Вид-во Львівської політехніки 2013. 288 с. [= «Київське християнство», т. II, серія «Монографії», 2] – завантажити

3. Реєстр митрополичого архіву Унійної Церкви 1763 року / упоряд. та вступна стаття Олексія Вінниченка. Львів: Вид-во УКУ 2017. 736 с. [= «Київське християнство», т. III, серія «Джерела», 1]  – завантажити

4. Максим Яременко. Перед викликами уніфікації та дисциплінування: Київська православна митрополія у XVIII столітті. Львів: Вид-во УКУ 2017. 272 с. [= «Київське християнство», т. IV, серія «Монографії», 3] – завантажити

5. Олег Дух. Превелебні панни: Жіночі чернечі спільноти Львівської та Перемишльської єпархій у ранньомодерний період. Львів: Вид-во УКУ 2017. 752 с. [= «Київське християнство», т. V, серія «Монографії», 4] – завантажити

6. Кирило Транквіліон Ставровецький – проповідник Слова Божого: Матеріали Міжнародної наукової конференції, Львів–Унів, 23-25 квітня 2015 року. / упоряд. Богдана Криса, Дарія Сироїд. Львів: Вид-во УКУ 2017. 334 с. [= «Київське християнство», т. VI, серія «Конференції», 1] – завантажити

7. Ярослава Мельник. Апокрифічний код української літератури. Львів: Вид-во УКУ 2017. 448 с. [= «Київське християнство», т. VII, серія «Монографії», 5] – завантажити

8. «Слово – живе й діяльне» (Євр 4:12): Збірник матеріалів Міжнародної біблійної конференції «Біблійні дослідження, Захід і Схід: підходи, виклики та перспективи» (Львів 19-20 вересня 2013 ро ку) / ред. Г. Теслюк, Львів: Вид- во УКУ 2017. 336 с. [= «Київське християнство», т. VIIІ, серія «Конференції», 2].

8-1. «Слово – живе й діяльне» (Євр 4:12): Біблійні дослідження, Захід і Схід: підходи, виклики та перспективи / вид. 2-ге, за ред. Г. Теслюк. Львів: УКУ 2018. 296 с. [= «Київське християнство», т. VIIІ, серія «Конференції», 2].

9. Тетяна Вілкул. Книга Ісуса Навина: давньослов’янський четій текст за списками XIV–XVIстоліть. Львів: Вид-во УКУ 2017. 200 с. [= «Київське християнство», т. IX, серія «Джерела», 2].

10. Свята Тереза від Ісуса та її присутність в Україні: Матеріали Міждисциплінарного семінару, Львів, 9 грудня 2015 року. Львів: Вид-во УКУ 2017. 136 с. [= «Київське християнство», т. X, серія «Конференції», 3] – завантажити

11. Юрій Ясіновський. Ірмоси Київської Церкви: Критичне видання за Супрасльським нотолінійним ірмологіоном 1598–1601 років, у 2-х кн. / ред. Крістіан Ганнік. Львів: В-во УКУ, 2018. xl + 376, 432 с. [= “Київське християнство”, т. ХІ, серія “Джерела”, 3; Історія української музики: Джерела, т. 25].

12. Духовна спадщина Давнього Галича: Науково-популярний збірник. Львів; Івано-Франківськ: Вид-во УКУ, 2018. 168 с. + 17 іл. [= “Київське християнство”, т. XII, серія “Монографії”, 6].

13. Вікторія Білик, Оксана Карліна. Жива спільнота в імперському світі: Луцька греко-унійна єпархія кін­ця XVIII – першої третини XIX століть. Львів: В-во УКУ, 2018. 280 с. [ = “Київське християнство”, т. 13, серія “Монографії”, 7).

15. Назар Заторський. «Послання Мисаїла до папи Сикста IV» 1476 року: реконструкція архетипу. Львів: УКУ, 2018. 588 с. (Серія «Київське християнство», т. 15, серія “Монографії”, 8) – завантажити

15-1. Назар Заторський. «Послання Мисаїла до папи Сикста IV» 1476 року: реконструкція архетипу / 2-ге, виправлене й доповнене видання. Львів: Видавництво УКУ, 2019. 560 с.+24 іл. (Серія «Київське християнство», т. 15, серія “Монографії”, 8).

16. На перехресті культур: Монастир і храм Пресвятої Трійці у Вільнюсі: Колективна монографія за ред. Альфредаса Бумблаускаса, Сальвіюса Кулявічюса та Ігоря Скочиляса / 2-ге, виправл. й доповн. видання. Львів: Видавництво УКУ, 2019. 912 с. (Серія „Київське християнство”, т. 16, серія “Монографії”, 9).

17. Петро Кулаковський. Писар, шляхтич і пастир: Біографія володимирсько-берестейського єпископа Йосифа Мокосія-Баковецького (1595-1654). Львів: Видавництво УКУ, 2019. 504 с. (Серія «Київське християнство», т. 17, серія “Монографії”, 10)

18. Лаврівський невменний Ірмологіон кінця XVI століття: Факсимільна публікація, коментар, дослідження / підготував Юрій Ясіновський, за участі Марії Качмар; редактор Крістіан Ганнік. Львів: УКУ, 2019. хxxii+604 с. (серія «Київське християнство, т. 18; Історія української музики: Джерела, вип. 26)

19. Поділ Київської та піднесення Галицької унійних митрополій: Документи та матеріали ватиканських архівів (1802–1808 роки) / Упорядкування, вступ і коментарі Вадима Ададурова. Львів: Видавництво УКУ, 2019. 256 с. (Серія „Київське християнство”, т. 19).

21. В орбіті християнської культури. (Матеріали наукової конференції до 1030-річчя хрещення Русі; Київ, 25-26 жовтня 2018 року): Наук. зб. / за ред. Ігоря Скочиляса та Максима Яременка. Львів: Український католицький університет, 2020. 312 с. (Серія “Київське християнство”, т. 21).

22. Книга Буття. Давньослов’янський четій текст за списками XIV-XVI століть / Вступ, упорядкування тексту Тетяни Л. Вілкул; покажчики слів Сергія Л. Ніколаєва. Львів: Український католицький університет, 2020. 640 с. (Серія “Київське християнство”, т. 22).

Видані за підтримки публічного проекту “Соборна Україна та Київська традиція”

1. Ярослав Дашкевич. Україна на перехресті світів: релігієзнавчі й соціокультурні студії / Упоряд. Л. Моравська, І. Скочиляс. Львів: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Видавницво УКУ, 2016. xlvi + 602 с. + 8 с. іл. – завантажити

2. Przywrócona pamięci. Ikona Matki Boskiej Chełmskiej: ikonografia – kult – kontekst społeczny = Повернута із небуття. Ікона Холмської Богородиці: іконографія – культ – суспільний контекст / За ред. A. Gila, M. Kalinowskiego, I. Skoczylasa. Lublin; Lwów: Wyd-wo KUL, 2016. 320 s.

3. Вадим Ададуров. Война цивилизаций: Социокультурная история русского похода Наполеона, т. 1: Религия – Язык. Киев: Лаурус, 2017. 400 с.

4. На перехресті культур: монастир і храм Пресвятої Трійці у Вільнюсі / Наукові редактори: Альфредас Бумблаускас, Сальвіюс Кулявічюс, Ігор Скочиляс. Колективна монографія. Вільнюс: [Вільнюський університет], 2017. 472 с.: ілюстр.

4-1. Kultūrų kryžkelė: Vilniaus Švč. Trejybės šventovė ir vienuolynas / At cultural crossroads: the Holy Trinity shrine and monastery in Vilnius. Moksliniai redaktoriai: Alfredas Bumblauskas, Salvijus Kulevičius, Ihoris Skočiliasas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, [2018]. 408 p. + il.

 

Готуємо до друку у 2020 р. (список оновлюється)

о. Юстин Бойко. “Святий Климент Римський в агіографічних та літургійних церковнослов’янських дослідженнях: Історико-богословське дослідження. Львів: Вид-во УКУ 2019. 575 с. [= «Київське християнство», т. XХ, серія «Монографії», 11]

Богословський трактат Кирила Транквіліона-Ставровецького „ЗЕРЦАЛО БОГОСЛОВІЇ” (Почаїв, 1618): Факсимільне видання і транслітерація тексту / Відповідальний редактор Віктор Мойсієнко; словопокажчик Вікторії Титаренко та Катерини Бугайчук; богословський аналіз Тараса Шманька; мовний аналіз Віктора Мойсієнка; текстологічний аналіз Йоганни Ґетки. Вид-во УКУ, 2020. 600 с. [= Серія „Київське християнство”, т. XXIII]

Замойський собор 1720 року: документи і матеріали / Відповідальний редактор Ігор Скочиляс; богословський коментар Тараса Шманька; переклади з італійської о. Тараса Окіса; переклади з латини Ростислава Паранька; переклади з церковнословʼянської Ольги Лабій. Львів: Вид-во УКУ, 2020. 500 с. [= Серія „Київське християнство”, т. XXIV]

Юрій Медведик. Духовна пісня в Україні (кінець XVI − початок ХХ століть). Львів: Вид-во УКУ, 2020. 580 с. [= Серія „Київське християнство”, т. XXV]

Наталія Заболотна, Олена Железняк, Роман Кисельов. Кириличні видання друкарні Почаївського Успенського монастиря ХVІІІ – першої третини ХІХ століть: Науковий каталог, т. 1−2 / За науковою редакцією Івана Альмеса. Київ; Львів: Вид-во УКУ, 2020. 500+450 с. [= Серія „Київське християнство”, т. XXVI]

Календар подій

Вересень 2020 loading...
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4